Kattenbroek 14 - 2650 Edegem
+32 473 70 84 35 (Opgelet: enkel huidige klanten).
info@hondentrim.be

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing voor iedere overeenkomst(en) tussen Trimsalon Vanessa’s Groom & Care en opdrachtgever.

Inschrijving
Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging beschreven in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Vanessa's Groom and Care
Rechten en plichten

Trimsalon Vanessa’s Groom & Care verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de opdrachtgever en zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Trimsalon Vanessa’s groom & care tegen meerprijs worden aangeboden.

Vanessa’s Groom & Care behoudt zich het recht:
- voor om een overeenkomst te beëindigen
- behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
- is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
- behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
- behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Aansprakelijkheid
Trimsalon Vanessa’s Groom & Care is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is Trimsalon Vanessa’s Groom & Care ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen

Opdrachtgever
Rechten en plichten
De opdrachtgever dient:
- een WA (familiaal) verzekerd te zijn.
- ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is:
- gedurende de overeenkomst met Trimsalon Vanessa’s Groom & Care zelf aansprakelijk voor het dier/dieren.
- aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Trimsalon Vanessa’s Groom & Care of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon Vanessa’s Groom & Care of derden worden op de opdrachtgever verhaald.
- Trimsalon Vanessa’s Groom & Care is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Trimsalon Vanessa’s Groom & Care opzet of grove schuld te wijten valt.
- aansprakelijk indien er schade ondervonden is vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

Ziekte van het dier
Opdrachtgever is verplicht Trimsalon Vanessa’s Groom & Care zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

- In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annulering voorwaarden.
- Bij een gezondsbedreigende situatie waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is zal Trimsalon Vanessa’s Groom & Care deze maatregelen (laten) nemen en zal de eigenaar van het huisdier de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.

Geschillen en toepasselijk recht
De rechter in de vestigingsplaats van Trimsalon Vanessa’s Groom & Care is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trimsalon Vanessa’s Groom & Care het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  Op elke overeenkomst tussen Trimsalon Vanessa’s Groom & Care en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.  Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trimsalon Vanessa’s Groom & Care en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Betalingen
Betalingen dienen contant te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.  Van opdrachtgever kan worden verlangd dat hij/zij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.  Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.  Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Trimsalon Vanessa’s Groom & Care meerwerk heeft moeten verrichten is Trimsalon Vanessa’s Groom & Care gerechtigd dit door te berekenen.

Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend.  In geval van stijging van de inkoopprijs en ander met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in het trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders overeengekomen.  Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als de opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zij verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij/zij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Annulering voorwaarden
Annuleringen moeten telefonisch ingediend worden.

Bij annulering korter dan 24u voor het afgesproken tijdstip of bij het niet komen opdagen op een afspraak is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Trimsalon Vanessa’s Groom & Care) verschuldigd. Er zal u een factuur gestuurd worden, bij niet betaling binnen de 30 kalenderdagen zal er een incasso bureau ingeschakeld worden. Deze rekenen u extra kosten aan.

Geldt niet wanneer het betreffende dier is overleden. Of wanneer het betreffende dier binnen 24 of 48 uur een dierenarts moet of moest consulteren door ziekte, die de afspraak bij Trimsalon Vanessa’s Groom & Care onverantwoord maakt. Bewijs van geconsulteerde dierenarts dient binnen 24u na behandeling met Trimsalon Vanessa’s Groom & Care overlegd te worden.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van Trimsalon Vanessa’s groom & care, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.  Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor reeds gepresteerde.  Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zij voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor eventuele schade kan Trimsalon Vanessa’s groom & care niet aansprakelijk worden gesteld.

Klachten
Klachten terzake van een door Trimsalon Vanessa’s Groom & Care verleende dienst zijn slechts van waarde mits Trimsalon Vanessa’s Groom & Care binnen 48u van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de opdrachtgever binnen de 24u na melding van de klacht zich met het dier bij het trimsalon te vervoegen.

Trimsalon Vanessa’s Groom & Care zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24u reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48u een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.